Vacemecum

Vademecum

KOSZTOWNE POMYŁKI, KTÓRYCH MOŻESZ UNIKNĄĆ ZAMAWIAJĄC HALĘ STALOWĄ

KOSZTOWNE POMYŁKI, KTÓRYCH MOŻESZ UNIKNĄĆ ZAMAWIAJĄC HALĘ STALOWĄ

Kilka porad i wskazówek jak zaoszczędzisz pieniądze i wybudujesz hale stalowa odpowiednią dla Ciebie.

  1. Upewnij się, że kupujesz obiekt który spełnia wszystkie normy i wymogi lokalne

Prefabrykowane hale stalowe i stalowe hale łukowe są tak przez nas projektowane i budowane, żeby spełniały przepisy i normy budowlane w każdym rejonie Polski. Pod uwagę bierzemy wymagane w na danym obszarze obciążenie śniegiem, wiatrem czy warunki gruntowe oraz wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt powinien być wykonany zgodnie z obowiżaującymi w Polsce normami …. lub/ i europejską normą EUROCODE.

Wszystkie projekty są wykonane i zatwierdzone przez inżynierów posiadających wymagane uprawnienia. Dokumentację tworzymy już od etapu projektu do Pozwolenia na Budowę – przygotowany przez nas kompletny projekt składasz w swoim urzędzie Gminy bez konieczności uzupełniania go o jakiekolwiek dodatkowe dokumenty.

  1. Porównując ceny, bądź pewny , że porównujesz te same produkty i zakresy.

To chyba najważniejszy etap, który pozwoli ci uzyskać właściwe oferty od różnych dostawców.

Jednym z najistotniejszych czynników kosztowych są zastosowane materiały. Ich rodzaj i parametry są zdeterminowane rozmiarami i lokalizacją twojego obiektu. Położenie w obszarze dużego obciążenia śniegiem powoduje konieczność wzmocnienia konstrukcji aby zapełnić jej długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. Nie ma możliwości przygotowania wiarygodnej oferty bez określenia miejsca budowy.

Konieczne jest również określenie rodzaju fundamentów, na których zostanie posadowiona hala. Jest wiele różnych rozwiązań jednak często te, które wydają się proste i tanie, okazują się bardzo kosztowne w budowie i utrzymaniu obiektu. MODUTECHNIC zaproponuje ci rozwiązania, które na bazie naszego doświadczenia są najbardziej odpowiednie do warunków gruntowych i przeznaczenia twojego obiektu. Pozwoli to skrócić zarówno czas montażu jak i zapewnić najbardziej odpowiedni koszt budowy i użytkowania.

Upewnij się, że wszystkie elementy wyposażenia i akcesoria wymagane przez ciebie są zawarte w ofercie i odpowiedniej ilości. Akcesoria takie jak naświetla (ścienne czy dachowe), drzwi, okna, bramy dobrane do przeznaczenia obiektu czy właściwe opcje kolorystyczne są ważnym elementem kosztowym. Każdy element wyposażenia wpływa na koszt budowy i późniejszego użytkowania.

A więc porównuj tylko kompletne oferty spełniające dokładnie twoje wymagania.

  1. Uważaj na „okazyjne oferty”

Częstym trikiem handlowym jest przedstawianie na etapie oferty propozycji „standardowych” rozwiązań i wymiarów, które „prawie idealnie” odpowiadają twojemu zapytaniu. Jednak najczęściej po wyborze takiej „oferty” i jest późniejszym szczegółowym dopasowywaniu do twoich wymagań, cena bardzo znacząco rośnie.

Zawsze oczekuj oferty spełniającej twoje oczekiwania. Chętnie pomożemy dobrać tak parametry obiektu żeby połączyć wymagania wynikające z przeznaczenia hali z najkorzystniejszym kosztem budowy i późniejszego utrzymania.

  1. Nie wystarczy kupić za najniższą cenę

Jak często w życiu, to co najtańsze okazuje się nie najlepszym interesem. Co z tego, że pozornie mniej zapłacisz za budowę skoro poniesiesz wysokie koszty utrzymania, remontów itp. Np. wybierając odpowiednią izolację termiczną obniżysz przyszłe koszty ogrzewania, a projektując obiekt od razu pod przyszłą rozbudowę znaczenie redukujesz koszty kolejnej inwestycji (i czas jej realizacji). Właściwy projekt i zastosowanie odpowiednich materiałów pozwoli na długotrwałe bezawaryjne użytkowanie obiektu. „Tanie” bardzo szybko staje się drogie.

  1. Pamiętaj, żeby przygotować całkowity koszt inwestycji

Istotny jest nie tylko koszt materiałów i montażu hali, ale także koszt fundamentów, posadzki i wyposażenia obiektu. Optymalny kompleksowy projekt zapewni optymalne koszty całej inwestycji. Konieczne jest uwzględnienie kosztów pozostałych prac m.in. prac elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych czy zagospodarowania terenu.

Warto zastanowić się jakie prace możesz wykonać samodzielnie czy lokalnymi firmami, a co musi być zlecone dostawcy hali. Oferta MODUTECHNIC będzie zawierała takie propozycje.

  1. Czy oferta zawiera oczekiwane opcje kolorystyczne i architektoniczne

Niektóre obiekty ze względu na swoje przeznaczenie czy położenie mogą być wykonane w rozwiązaniach „standardowych”. Jednak często są konkretne wymagania architektoniczne i trzeba się upewnić czy oferta je spełnia. Często „niestandardowe” wymagania okazują się kosztowne jeśli nie są zawarte w ofercie od początku.

  1. Upewnij się, że oferowany obiekt spełnia twoje oczekiwania

Inwestując w budowę obiektu na twojej nieruchomości bądź przekonany, że oferowany obiekt spełnia twoje wymagania, a nie oczekiwania handlowca, który chce ci go sprzedać. Najważniejsza funkcjonalność zgodna potrzebami twojej firmy i miejscowe wymagania. Ty będziesz użytkował ten budynek przez długie lata i warto żeby dostawca zaprojektował go specjalnie dla ciebie.

PRAKTYCZNE LINKI

http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html Sejm RP system informacji prawnej

http://www.pkn.pl/ PKN polski komitet normalizacyjny

http://www.gunb.gov.pl/ GUNB główny urząd nadzoru budowlanego

http://www.itb.pl/ ITB instytut techniki budowlanej

http://www.ciop.pl/ CIOP centralny instytut ochrony pracy (portal wiedzy o BHP)

http://www.pzh.gov.pl/page/ PZH państwowy zakład higieny

http://www.pca.gov.pl/ PCA polskie Centrum Akredytacji

http://pinb.pl/ Polska Izba Inżynierów Budownictwa

http://www.instytucje.com.pl/starostwa_powiatowe Adrest Starostw Powiatowych

FINANSOWANIE BUDOWY HALI

Budowa hal stalowych może być finansowana z różnych źródeł jak np. środków własnych, środków z dotacji, czy kredytu bankowego. Dodatkową bardzo atrakcyjna forma finansowania budowy hal jest leasing, który zapewnia także znaczne korzyści podatkowe.

Oferta leasingu obejmuje następujące produkty finansowe:

· Leasing finansowy

· Leasing operacyjny

· Leasing zwrotny

Zastosowanie takiego typu finansowania umożliwia 10-krotnie szybszą "amortyzację" w stosunku do 40-letniej amortyzacji podatkowej tradycyjnego budynku. Z podatkowego punktu widzenia hala stalowa traktowana jest jako ruchomość, którą można wyleasingować (leasing operacyjny) już na okres 4 lat i zaliczyć w tym czasie raty leasingowe netto w poczet kosztów uzyskania przychodów, zaś podatek VAT odliczyć na ogólnych zasadach.

Głównymi korzyściami finansowaniu budowy hali przez leasing są:

· uwolnienie zamrożonego kapitału,

· zwiększenie możliwości inwestycyjnych firmy,

· zmniejszenie zobowiązań podatkowych, poprzez zaliczenie rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu,

· poprawa płynności finansowej firmy,

· wykupione przez firmę leasingową ubezpieczenie.

Jedynym warunkiem jaki musi spełnić firma ubiegająca się o leasing jest własność gruntu nieobciążonego hipoteką, na którym ma stanąć hala oraz udostępnienie leasingodawcy danych finansowych w celu oceny zdolności kredytowej klienta.

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

Przedstawione informacje są zgodne z „Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690

ZASADY OGÓLNE

§ 207. 1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:

1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,

2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,

3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,

4) możliwość ewakuacji ludzi,

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

§ 209. 1. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe w rozumieniu § 226, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się na:

1) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL,

2) produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM,

3) inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN.

2. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:

1) ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

2) ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,

3) ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,

4) ZL IV - mieszkalne,

5) ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.

4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe, określanych jako IN, odnoszą się również do takich budynków w zabudowie zagrodowej o kubaturze brutto nieprzekraczającej 1.500 m3, jak stodoły, budynki do przechowywania płodów rolnych i budynki gospodarcze.

§ 210. Części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia dachu - mogą być traktowane jako odrębne budynki

ODPORNOŚĆ POŻAROWA BUDYNKÓW

§ 212. 1. Ustanawia się pięć klas odporności pożarowej budynków lub ich części, podanych w kolejności od najwyższej do najniższej i oznaczonych literami: "A", "B", "C", "D" i "E", a scharakteryzowanych w § 216.

2. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, określa poniższa tabela:

Budynek

ZL I

ZL II

ZL III

ZL IV

ZL V

1

2

3

4

5

6

niski (N)

"B"

"B"

"C"

"D"

"C"

średniowysoki (SW)

"B"

"B"

"B"

"C"

"B"

wysoki (W)

"B"

"B"

"B"

"B"

"B"

wysokościowy (WW)

"A"

"A"

"A"

"B"

"A"

3. Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej w niektórych budynkach niskich (N) do poziomu, który określa poniższa tabela:

Liczba kondygnacji nadziemnych

ZL I

ZL II

ZL III

1

2

3

4

1

"D"

"D"

"D"

2*)

"C"

"C"

"D"

*) Gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją jest na wysokości nie większej niż 9 m.

Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku PM określa poniższa tabela:

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości)

Budynek wielokondygnacyjny

Q [MJ/m2]

niski

średniowysoki

wysoki

wysokościowy

(N)

(SW)

(W)

(WW)

1

2

3

4

5

6

Q  500

"E"

"D"

"C"

"B"

"B"

500 < Q  1.000

"D"

"D"

"C"

"B"

"B"

1.000 < Q  2.000

"C"

"C"

"C"

"B"

"B"

2.000 < Q  4.000

"B"

"B"

"B"

*

*

Q > 4.000

"A"

"A"

"A"

*

*

* - Zgodnie z § 228 ust. 1 nie mogą występować takie budynki.

§ 215. 1. Dopuszcza się przyjęcie klasy "E" odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, pod warunkiem zastosowania:

1) wszystkich elementów budynku nierozprzestrzeniających ognia,

2) samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej 1.000 m2.

2. Obniżenie klasy odporności pożarowej budynku, w przypadkach wymienionych w ust. 1 oraz w § 214, nie zwalnia z zachowania wymaganej pierwotnie klasy odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego, określonej w § 232.

§ 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać, z zastrzeżeniem § 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:

Klasa odporności pożarowej budynku

Klasa odporności ogniowej elementów budynku

 

główna konstrukcja nośna

konstrukcja dachu

strop1)

ściana zewnętrzna1),2)

ściana wewnętrzna1)

przekrycie dachu3)

1

2

3

4

5

6

7

"A"

R 240

R 30

R E I 120

E I 120

E I 60

E 30

"B"

R 120

R 30

R E I 60

E I 60

E I 304)

E 30

"C"

R 60

R 15

R E I 60

E I 30

E I 154)

E 15

"D"

R 30

(-)

R E I 30

E I 30

(-)

(-)

"E"

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

- izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) - nie stawia się wymagań.

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni.

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się E I 60, a dla drzwi komór zsypu - E I 30.

STREFY POŻAROWE I ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE

§ 226. 1. Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w § 232 ust. 4, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone w § 271 ust. 1-7.

§ 227. 1. Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL określa poniższa tabela:

Kategoria zagrożenia ludzi

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2

w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości)

w budynku wielokondygnacyjnym

niskim (N)

średniowysokim (SW)

wysokim i wysokościowym (W) i (WW)

1

2

3

4

5

ZL I, ZL III, ZL IV, ZL V

10.000

8.000

5.000

2.500

ZL II

8.000

5.000

3.500

2.000

§ 228. 1. Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych PM, z wyjątkiem garaży, określa poniższa tabela:

Rodzaj stref pożarowych

Gęstość obciążenia ogniowego Q [MJ/m2]

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2

w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości)

w budynku wielokondygnacyjnym

niskim i średniowysokim (N) i (SW)

wysokim i wysokościowym (W) i (WW)

1

2

3

4

5

Strefy pożarowe z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem

Q > 4.000

2.000 < Q  4.000

1.000 < Q  2.000

500 < Q  1.000

Q  500

1.000

2.000

4.000

6.000

8.000

*

*

1.000

2.000

3.000

*

*

*

500

1.000

Strefy pożarowe pozostałe

Q > 4.000

2.000 < Q  4.000

1.000 < Q  2.000

500 < Q  1.000

Q  500

2.000

4.000

8.000

15.000

20.000

1.000

2.000

4.000

8.000

10.000

*

*

1.000

2.500

5.000

* Nie dopuszcza się takich przypadków.

§ 231. 1. Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych IN określa poniższa tabela:

Liczba kondygnacji budynku

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w m2

przy hodowli ściółkowej

przy hodowli bezściółkowej

1

2

3

Jedna

5.000

nie ogranicza się

Dwie

2.500

5.000

Powyżej dwóch

1.000

2.500

WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKÓW INWENTARSKICH

§ 282. Od wymagań dotyczących klasy odporności pożarowej budynków, określonych w § 212, zwalnia się budynki IN o kubaturze brutto do 1.500 m3.

WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKÓW TYMCZASOWYCH

§ 286. 1. Budynek tymczasowy przeznaczony na stały pobyt ludzi powinien być wykonany co najmniej w klasie "E" odporności pożarowej. Budynek taki nie powinien mieć kondygnacji podziemnych i więcej niż 2 kondygnacje nadziemne